Huur een vakantiehuis in de Eifel

Algemene huurvoorwaarden (AV) - "Eifel Dream GmbH"

verhuurders:

Eifel Dream GmbH, Jürgen Fine, Im Mühlenweg 9, 54597 Fleringen

1. Sluiting van het contract

De huurovereenkomst voor het appartement / vakantiehuis is bindend wanneer de reserveringsbevestiging door de huurder is ontvangen. Om de toegang te bevestigen, stuurt de huurder de bevestiging van de verhuurder per e-mail. Het appartement wordt verhuurd aan de huurder voor de aangegeven tijd uitsluitend voor gebruik voor vakantiedoeleinden en mag alleen worden bezet door het aantal personen vermeld in het contract. Gasten die tijdens het verblijf op bezoek komen, moeten geregistreerd zijn bij de verhuurder en betalen voor hun verblijf (kosten in overleg met de verhuurder).

2. Huurprijs en nutsvoorzieningen

De overeengekomen huurprijs omvat alle forfaitaire bijkomende kosten (bijv. Voor elektriciteit, verwarming, water, eindschoonmaak). Aanvullende diensten (bijv. Gebruik van de sauna, gebruik van de hot tub) zijn ook inbegrepen. De kosten voor linnenpakketten staan ​​vermeld in de reserveringsbevestiging.

3. Huurperiode / inventaris

Op de dag van aankomst zal de verhuurder het huurobject om 15:00 uur beschikbaar stellen aan de huurder in goede staat.

De huurder wordt verzocht direct na zijn aankomst te controleren, de inventaris opgenomen in de verhuur op volledigheid en om de komst van de volgende dag om eventuele tekorten later dan de verhuurder te melden.

Op de dag van vertrek dient de huurder het huurobject ten laatste om 10.00 uur in schone staat aan de verhuurder te overhandigen.

Andere aankomst- en vertrektijden kunnen individueel met de verhuurder worden geregeld.

4. Ontslag door de huurder

De huurder kan zich vóór het begin van de huurperiode terugtrekken uit de huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan de verhuurder. Bepalend is het tijdstip van ontvangst van het ontslag bij de verhuurder. Indien de huurder het huurcontract keert, heeft hij de algemene vergoeding voor de reeds gedane uitgaven te betalen en het verlies van de winst in het volgende bedrag aan de verhuurder:

In geval van annulering moeten we de volgende kosten in rekening brengen:

Tot drie weken voor vertrek 25% van de huur. Tussen drie weken en één week voor vertrek 50% van de huurprijs en vanaf één week voor vertrek 80% van de huurprijs. In het geval van een herverhuur worden deze kosten kwijtgescholden, met uitzondering van verwerkingskosten van 25% van de huurprijs. We raden aan om een ​​annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Opzegging door de verhuurder

De verhuurder kan het contract beëindigen vóór of na aanvang van de huurovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen als de huurder maakt de overeengekomen betalingen (storting, de definitieve betaling, waarborg, enz.) Zijn niet op tijd, ondanks voorafgaande waarschuwing of anderszins in strijd met de opdracht om een ​​dergelijke mate dat de verhuurder is niet te verwachten een voortzetting van de contractuele relatie. In dit geval kan de verhuurder van de huurder vervanging eisen van gemaakte kosten tot aan de beëindiging en gederfde winst.

6. Beëindiging van het contract wegens uitzonderlijke omstandigheden

De huurovereenkomst kan worden beëindigd door beide partijen als de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van onvoorziene in aanbestedende overmacht aanzienlijk wordt belemmerd, in gevaar brengen of verminderde. Beide partijen zullen worden vrijgesteld van hun contractuele verplichtingen. Zij moeten echter de andere contractpartij vergoeden voor reeds geleverde diensten.

7. Taken van de huurder

De huurder stemt ermee in om het huurobject inclusief inventaris met de nodige zorg te behandelen. de huurder is aansprakelijk voor verwijtbare schade aan meubels, gehuurde of het gebouw en de regelingen voor het gehuurde of het gebouw behorende planten, indien en voor zover het is veroorzaakt door hem of zijn metgezellen of bezoekers verwijtbaar.

In het gehuurde pand als gevolg schade de huurder voor zover hij niet zelf is verplicht om de verwijdering, onmiddellijk aan de verhuurder aan te kondigen. Voor de niet-tijdige kennisgeving van gevolgschade is de huurder aansprakelijk voor schadevergoeding.

In gootstenen en toiletten mogen afval, as, schadelijke vloeistoffen en dergelijke niet worden weggegooid of gegoten. Als obstructies in de rioolbuizen optreden als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, draagt ​​de vervuiler de kosten van reparatie.

In het geval van storingen van apparatuur en faciliteiten van het gehuurde is de huurder verplicht om alles zelf een redelijke bijdrage te leveren aan het defect te verlichten of te houden verdere schade laag te doen. De huurder is verplicht de verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen van gebreken aan de woning. Indien de huurder verzuimt deze kennisgeving te verstrekken, heeft hij geen recht op enige vordering wegens niet-uitvoering van de contractuele diensten (in het bijzonder geen aanspraken op huurvermindering).

8. Aansprakelijkheid

De verhuurder is aansprakelijk voor de juistheid van de beschrijving van het huurobject en is verplicht om de contractueel overeengekomen diensten naar behoren te verrichten en gedurende de gehele huurperiode te ontvangen. De verhuurder is niet aansprakelijk volgens § 536a BGB. De aansprakelijkheid van de verhuurder voor vermogensschade door onrechtmatige daad is uitgesloten, tenzij deze is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van overmacht (bijv. Brand, overstroming, etc.).

9. Veeteelt

Dieren, vooral honden, katten, zijn toegestaan ​​in onze vakantie-accommodaties. Deze moeten worden geregistreerd bij de verhuurder en de ggffs. vereiste extra vergoeding moet worden betaald. De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door veeteelt.

10. Wijzigingen in het contract

Aanvullende overeenkomsten, wijzigingen en aanvullingen op het contract en alle juridisch relevante verklaringen moeten schriftelijk worden gedaan.

11. Huisregels en zorgplicht

De huurders wordt om wederzijdse overweging gevraagd.

Onze vakantiewoningen zijn GEEN FEESTACCOMMODATIES !!!!

Geluidsapparatuur van alle soorten (met inbegrip van tv-toestellen / jukeboxen, recorder, muziekinstrumenten, enz.) Mag alleen worden gebruikt in zodanige inhoud dat omstanders niet significant verstoord of de natuurlijke omgeving kan niet worden aangetast.

Elke huurder is verantwoordelijk voor het vermijden van vermijdbare geluiden in het appartement, in het huis, op het erf en op het terrein.

Speciale aandacht is vereist in de tijd van 13.00 tot 15.00 uur en tussen 22.00 uur en 8.00 uur.

Radio's, televisie, cd-spelers enzovoort moeten worden aangepast aan het volume van de kamer.

12. Keuze van recht / jurisdictie

Het past een Duitse wet toe. Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie, is de rechtbank verantwoordelijk, in wiens district de verdachte zijn algemene rechtsmacht heeft. Beroep van de verhuurder tegen zakenlieden, rechtspersonen van publiek of privaatrechtelijke of personen die geen algemene bevoegdheid in Duitsland of die in het buitenland na het sluiten van de overeenkomst hun woonplaats of gewone verblijfplaats of hun woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het moment van indiening pak zijn verhuisd bekend is, is de residentie van de verhuurder overeengekomen als de exclusieve plaats van jurisdictie.

13. Slotbepalingen

Foto's en tekst op de website of in de flyer worden gebruikt voor de realistische beschrijving. De 100% -overeenkomst met de huurwoning kan niet worden gegarandeerd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de uitrusting (bijv. Meubilair) te veranderen als deze gelijkwaardig is.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een geldige die de economische en juridische wil van de partijen die het dichtst weerspiegelt.